Dzisiaj jest: 20 Października 2019 r.   Imieniny obchodzą:
Ireny, Kleopatry, Jana
Jubileusz 30-lecia szpitala
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Poznańskiej 97, kod pocztowy 88-100 Inowrocław reprezentowany przez Dyrektora: e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel:52-35-45-320

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel: 52-35-45-932

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu działalności leczniczej,w szczególności ochrony zdrowia , udzielenia świadczeń zdrowotnych , w tym przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby uczestniczące w udzieleniu świadczeń zdrowotnych , rozliczenia udzielonych świadczeń , zarządzania udzieleniem świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz w celach marketingowych za zgodą pacjenta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. c, f, h, i RODO oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Szpital zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Co do zasady Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, a w sytuacjach wskazanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących przechowywania dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania oraz uzupełnienia, a w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano lub są przetwarzane, w przypadku gdy nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub w przypadku gdy dane osobowe zostały zebrane na potrzeby marketingowe przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Pani/ Pana dane osobowe mogą ulegać profilowaniu wg wieku, płci, schorzenia, posiadanych uprawnień do świadczeń zdrowotnych bez skierowania i bez kolejki, w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIERUJĄCYCH KORESPONDENCJĘ DO SZPITALA
(plik do pobrania *.ODT - Open Office)